Category Esszé

Pásti Katalin: A leképezés hierarchiája – Koleszár Gábor fotóművész műveiről

Koleszár a fotográfiát mint médiumot a konceptualista művészeti felfogásra jellemzően a filozófiához (mint tudományhoz) hasonlítja. Esetében az absztrakt kép formai természete a filozófiai jelentéstartalom kifejezésére alkalmas… (…)

Szabó Zsófia: Csillagos éj

Az éjszakai égbolt milliárdnyi csillagával, misztikus, rejtélyes érzetet keltő hatásával mindig is lenyűgözte a földi halandót, aki feltekintve erre a hatalmas firmamentumra, egy nálánál hatalmasabb, isteni jelenségnek vélte, saját sorsának kulcsát látta benne… (…)

Kecskés Péter: Lichtkunst–Kunstlicht – fényművészeti vonatkozások művészetemben

Képzőművészeti munkáimban vissza-visszatérő motívum és médium a fény és az azzal kapcsolatos tematikák. Egyrészt a fény fizikai-optikai vonatkozásai érdekelnek, másrészt szimbolikus megnyilvánulásai, szimbolizációja és metafizikai háttere. (…)

Zsubori Ervin: A semmi árnyképei

A fény itt olyan módon alkot, hogy – a gép mechanizmusait kihasználva, de az alkotó által befolyásolva – árnykép formájában leképezi azt a teret, ahol nem ütközik bele semmibe… (…)

Kelle Antal ArtFormer: Úton az anyagtalan szobrászat felé

Ebben a tanulmányban öt olyan műtárgyamról írok, amelyek vizuális modellek, és melyeken jól nyomon követhető, hogy azok egyre jobban függetlenednek magától az anyagtól. Sokkal fontosabb szerep jut a formáknak, a formák egymáshoz kapcsolódásainak, illetve az egymáshoz viszonyított mozgásuknak. (…)

Paksi Endre Lehel: Fénykörnyezetek lehetséges esetei

A hazai fényfestészet kibontakozása szorosan összefüggött a kísérleti elektronikus zenei rendezvényekkel. Az összművészeti igény, ahol a fénykörnyezet egyenrangú elem a hallhatókkal, először az 1990-es évek kezdetén jelent meg Bernáth(y) Sándor poszt-performatív acid partijain. (…)

Bordos László Zsolt – Orosz Márton – Craig Morrison: A fényművészet kiáltványa

A fény művészete percepciókutatás. Arra keresi a választ, hogyan és mit látunk, hogyan és mit értelmezünk, ennek nyomán pedig hogyan és mit értünk meg! (…)

Gyenes Zsolt: Bevezetés a Fény tematikus számhoz

A fényművészet önálló terület, ahol maga a fény válik főszereplővé. A művek „anyaga” önmagában megfoghatatlan, megragadhatatlan. (…)

Dávid Vera: Láthatóvá tenni, amit magam sem értek

Mindig újrakezdem, új utakat, új felfedeznivalót keresek, a meglepetésnek örülök. (…)

Tanos Márton: Nyelven innen és túl

Erdős Attila költészete alapjaitól ontológiai–metafizikai természetű, a metafizikáé pedig jellemzően egy olyan terület, amely csak a költészet nyelvén képes megszólalni, függetlenül attól, hogy formailag versről vagy prózáról van-e szó. (…)

Novotny Tihamér : Somogyi György festészetéről

Somogyi György festészetét egy szemkápráztatóan gyönyörű, ugyanakkor a mélytudat rétegeit, a természet jelenségeit és a kozmosz dimenzióit orfikus rendbe fogó, nagyszerű emberi teljesítményként kell értékelnünk. (…)

Mácsadi Orsolya: A vonal útjai kifürkészhetetlenek – szakrális és útkereső alkotások Tolnay Imre életművében

Tolnay művészete egyfajta alkímia, mely hétköznapi élményekből és benyomásokból képes a legmélyebb mondanivaló előállítására a grafika, festészet, fotóművészet és installáció műfajain keresztül. (…)

Novák Kata: A jelen nosztalgiája

A festményeken lévő őz motívumok önnön magukban időznek, egyfajta affektív autonómiában létezve. Mintha a pillanat teljességében meglelték volna nyugalmukat, környezetüket tökéletesen érzékelve. (…)

Varga Árpád: Kupicával mért Weöres

Weöres rátalált egy olyan kompozícióra, a keleti életszemlélet és a magyar (kortárs) versnyelv oly ötvözetére, amely bonyolultságtól mentesen fogalmaz meg az emberi létezésről, illetőleg annak bizonyos mértékben miértjéről, kontinuitásáról végső soron mindenki számára elfogadható és par excellence érvényes alaptételeket, alapvetéseket, melyeket rögzítve, lefektetve ezekhez képest bárki meghatározhatja aktuális énjét, jelenkori önmagát.

Sinkó István: A textiles újra anyagot vált, avagy T. Doromby Mária új útjai

Mi tehát T. Doromby Mária új útja? Véleményem szerint a köztes teret kívánja elfoglalni, azt a hiátust, mely az ipar-és a képzőművészet közötti átmenet, egymásra hatás, egymásba olvadás tere. (…)

« Older posts

© 2023 Képírás — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑